Verliesclausules die moeten worden uitgelegd

Hoewel een schadebeding en een schadebeding van de kredietverstrekker op elkaar lijken, hebben ze verschillende doelen.

Loss Payable Versus Lender’s Loss Payable’s Loss Payable

Is er een verliesclausule toegevoegd aan uw commercieel vastgoedbeleid? Hoe zit het met de verliesclausule van een kredietverstrekker? Deze clausules hebben vergelijkbare namen en zijn opgenomen in dezelfde goedkeuring, maar ze dienen verschillende doelen.

Wat is een Loss Payee?

Om de te betalen schadeclausules te begrijpen, moet u eerst de betekenis van de schadebetaler begrijpen. Dit is een algemene term voor een persoon of entiteit die een belang heeft in goederen die door iemand anders worden gehouden of gebruikt. Een verliesbegunstigde kan een eigenaar van een onroerend goed, een verhuurder, een leninggever, een koper of een andere partij zijn.

Bill Buckley is bijvoorbeeld eigenaar van Buckley’s Service Station, een tankstation in Pleasantville. Bill breidt zijn bedrijf uit met autowasdiensten. Hij voegt een nieuwe baai toe die een zelfbedieningsautowasmachine zal bevatten die Buckley’s least van Laver Supply, een autowasbedrijf. Als eigenaar van de autowasapparatuur heeft Laver Supply er duidelijk een verzekerbaar belang bij. Zo vereist de huurovereenkomst dat Buckley’s Service Station Laver verzekert als verliesbegunstigde onder de eigendomspolis van Buckley.

Een verliescomponent verschilt van een hypotheeknemer. Deze term betekent een kredietverstrekker die fondsen verstrekt voor de aankoop van onroerend goed (grond en/of gebouwen). Hypotheken vallen onder een standaard hypotheekclausule die in de meeste polissen is opgenomen.

Verlieslatende crediteurenvoorzieningen Aanvaarding

Loss Payees worden meestal toegevoegd aan een commercieel vastgoedbeleid via een standaard (ISO) endorsement genaamd Loss Payable Provisions. De goedkeuring omvat een schema voor het opnemen van de naam, het adres en het onroerend goed van elke verliescomponent waarin deze partij een belang heeft. In het schema moet ook worden aangegeven welke verliesclausule van toepassing is. Er zijn vier opties, en slechts één optie moet worden geselecteerd voor elke verliescomponent.

  1. Loss Payable Clausule. Moet worden geselecteerd wanneer de overdekte woning persoonlijk eigendom is (geen gebouw)
  2. Verliesclausule voor crediteuren. Moet worden gekozen wanneer de begunstigde van het verlies een schuldeiser is
  3. Contract van verkoopclausule. Moet worden gekozen wanneer het verzekerde bedrijf onroerend goed koopt door periodieke betalingen aan de verkoper over een bepaalde periode.
  4. Verliesclausule voor eigenaars van gebouwen. Toepasselijk wanneer de verliescomponent een gebouweigenaar is

Verlies Betaalbare Clausule

De Loss Payable Clause (optie 1) moet worden gebruikt wanneer de verliesclausule (optie 1) wordt gebruikt wanneer de verliescrediteur geen schuldeiser is en eigenaar is van een ander eigendom dan een gebouw. De Loss Payable Clausule van de gebouweigenaar (optie 4) is van toepassing wanneer de begunstigde een gebouweigenaar is.

In bovengenoemd voorbeeld van het Buckley’s Service Station kan Laver Supply onder de eigendomspolis van Buckley verzekerd worden via de basisclausule voor schade (optie 1). Indien de machine tijdens de looptijd van de huurovereenkomst wordt beschadigd door een door de polis van Buckley gedekt gevaar, dient de polis de schade te dekken. Conform de schadevoorwaarden in de polis zal de verzekeraar van Buckley de schade met Buckley aanpassen, niet met Laver. De verzekeraar betaalt de schade gezamenlijk aan Buckley en Laver.

Verliesclausule voor crediteuren

De Loss Payable Clausule van de leninggever moet worden gebruikt wanneer de begunstigde van het verlies een schuldeiser is. Deze clausule is alleen van toepassing op een kredietverstrekker als zijn rente wordt vastgesteld door een schriftelijk document zoals een ontvangstbewijs, een financieringsverklaring of een cognossement. Indien verzekerde goederen beschadigd zijn door een gedekt gevaar en de schuldeiser een verzekerbaar belang heeft, betaalt de verzekeraar de schade rechtstreeks aan de begunstigde van de schade.

Stel bijvoorbeeld dat Bill Buckley (in het vorige voorbeeld) besluit om een tweede baai toe te voegen voor het wassen van de auto. Deze baai zal een nieuwe automatische autowasstraat bevatten die Buckley’s aankoopt met een banklening. Als voorwaarde voor de lening moet Bill’s bedrijf Pleasantville Bank, de kredietverstrekker, verzekeren als verliescomponent onder Buckley’s eigendomspolis via een verliesclausule van de kredietverstrekker.

Pleasantville Bank heeft een belang in de automatische autowasmachine ter grootte van de lening die zij heeft verstrekt aan Buckley’s. Om de hieronder uiteengezette redenen zal de bank aanzienlijk meer bescherming krijgen onder de Loss Payable Clausule van de Lender’s Loss Payable Clause dan onder de standaard Loss Payable clausule.

Afsluitingsactie

Op grond van de Loss Payable Clausule van de Lender’s Loss Payable Clause heeft de verliesbegunstigde het recht om een verliesvergoeding te ontvangen, zelfs als hij een begin heeft gemaakt met de executie of een soortgelijke actie met betrekking tot het gedekte eigendom. Stel bijvoorbeeld dat Buckley’s Service Station haar lening van Pleasantville Bank niet betaalt. De bank begint een executieprocedure. Twee weken later wordt de automatische voertuigwasmachine vernietigd door een brand. Hoewel de bank heeft afgeschermd op de lening die zij aan Buckley’s heeft verstrekt, komt zij in aanmerking voor betaling van het verlies onder Buckley’s eigendomsbeleid.

Handelingen van de Verzekerde

De schadebetaler behoudt zich het recht voor om schadevergoeding te ontvangen, ook als de verzekeraar de vordering van de verzekerde afwijst wegens handelingen van de verzekerde (zoals oneerlijkheid) of omdat de verzekerde zich niet aan de polisvoorwaarden heeft gehouden. Zo behoudt de Pleasantville Bank zich bijvoorbeeld het recht voor om een vergoeding voor een gedekte schade te ontvangen, ook als de rekening geen kwartaalpremie heeft betaald. De bank moet echter wel aan bepaalde verplichtingen voldoen.

In de eerste plaats moet de verliescomponent de verschuldigde premie betalen. Indien de verzekerde heeft nagelaten een ondertekend, beëdigd bewijs van schade te overleggen, moet de schadebetaler er een overleggen. De schadebegunstigde moet ook de verzekeraar op de hoogte brengen als de eigendom van het verzekerde goed is veranderd (de schadebegunstigde heeft bijvoorbeeld het goed teruggenomen).

Annulering

De schadebegunstigde wordt op de hoogte gebracht als de verzekeraar de polis opzegt of besluit deze niet te verlengen. Indien de verzekerde de premie niet heeft betaald, deelt de verzekeraar 10 dagen van tevoren mee dat hij voornemens is de polis wegens niet-betaling op te zeggen. De verzekeraar zal een opzegtermijn van 30 dagen in acht nemen indien hij de polis om een andere reden opzegt. Indien de verzekeraar besluit de polis niet te verlengen, deelt hij dit 10 dagen voor het einde van de polis aan de schadeverzekeringnemer mee.

Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: