Top 8 Beurzen en mogelijkheden voor evenementenplanners

Als u een evenementenplanner bent, is deze primer met de acht topbeurzen en evenementen een must-read om meer te weten te komen over trends, diensten en kansen.

Top 8 Beurzen en mogelijkheden voor evenementenplanners

Als u geïnteresseerd bent in het vinden van professionele ontwikkelingsmogelijkheden (evenals beurzen) die zich richten op evenementenplanners, is de eerste stap om toe te treden tot de lokale afdeling van een van de brancheverenigingen De twee belangrijkste zijn Meeting Professionals International (MPI) of International Special Events Society (ISES).

De volgende stap is het bijwonen van een van de nationale en/of internationale vakbeurzen omdat zij uitstekende opleidings- en netwerkmogelijkheden bieden met anderen in het veld. Hieronder vindt u een blik op acht vakbeurzen die door planners van evenementen in overweging moeten worden genomen:

MPI houdt haar World Education Congress elk jaar in juli of augustus op een andere locatie in Noord-Amerika. Het evenement omvat educatieve sessies die zich richten op het bedrijfsleven, leiderschap en andere vaardigheden op het gebied van loopbaanontwikkeling.

Dit programma heeft een meer internationaal perspectief dan de andere twee conferenties van MPI (de Professional Education Conference-Noord Amerika en de Professional Education Conference-Europe).

Overal ter wereld wonen jaarlijks 3.000 tot 3.500 mensen van over de hele wereld de WEC bij.

ISES houdt elk jaar in de zomer ISES Eventworld® (onder de vlag van het Institute for Professional Development). Het evenement staat bekend als het belangrijkste evenement voor permanente educatie voor alle professionals die werkzaam zijn in de sector van de speciale evenementen.

Het evenement biedt educatieve programma’s, toonaangevende sprekers uit de industrie, programma’s voor leiderschapsontwikkeling en een internationaal perspectief op speciale evenementen. Het houdt ook de ISES Esprit Awards Celebration op dit moment. Eventworld is een uitstekende plek voor netwerkmogelijkheden.

International Confex is de grootste evenementenbeurs van het Verenigd Koninkrijk en brengt mensen samen die evenementen organiseren met de aanbieders van locaties, bestemmingen en ondersteunende diensten voor evenementen die in het Verenigd Koninkrijk en internationaal worden aangeboden.

Confex omvat educatieve programma’s voor degenen die onder meer verantwoordelijk zijn voor evenementen in bedrijfs-, agentuur- en verenigingsomgevingen. Omdat het het meest uitgebreide evenement in zijn soort in het Verenigd Koninkrijk is, komen kopers naar Confex om nieuwe locaties en diensten te vergelijken, te vinden en te selecteren. Elk jaar komen er meer dan 11.000 mensen naar Confex.

Idea Factory is een vierdaagse vakbeurs gericht op eventplanners en biedt educatieve seminars en workshops, een catering symposium, een expo en sociale evenementen voor mensen die geïnteresseerd zijn in netwerken. Het evenement wordt bijgewoond door eigenaars van lokale bedrijven voor evenementenplanning, professionele cateraars, entertainmentmakelaars, ontwerpers van speciale effecten en tentverhuurbedrijven.

Idea Factory, dat sinds 1996 actief is, trekt jaarlijks een menigte van ongeveer 2.500 evenementenprofessionals. Naast de educatieve seminars en avondevenementen die de nieuwste producten en ideeën onder de aandacht brengen, worden de beste mensen en plaatsen in de branche elk jaar geëerd via de Event Solutions Spotlight Awards.

De National Association of Catering Executives organiseert jaarlijks een Educatieve Conferentie voor on-premise cateraars, off-premise cateraars, event planners, en industrie vendorssuppliers.

Hoewel cateraars het primaire doelwit zijn voor dit nationale evenement, worden ook evenementenplanners blootgesteld aan de nieuwste trends en ideeën die in hun programma’s kunnen worden opgenomen. Deelnemers krijgen ook waardevol inzicht in de planning en uitvoering van voedsel en drank (sleutel tot het beroep) in een omgeving die netwerken en professionele ontwikkeling omvat.

De National Restaurant Association, Hotel-Motel Show wordt jaarlijks elk voorjaar gehouden in Chicago op McCormick Place. De show bestaat uit meer dan 2.140 exposanten die hun producten en diensten in meer dan 890 productcategorieën presenteren. Het is niet ongebruikelijk dat dit prestigieuze evenement een menigte van 75.000 mensen trekt die vanuit de hele VS en tientallen landen over de hele wereld naar binnen vliegen.

Aandachtspunten zijn onder meer zaken die nodig zijn voor een goede planning van evenementen, zoals eten, drinken, apparatuur, kleingoed, kleding, tafelblad, meubilair, design, technologie en diensten. Deze show is niet toegankelijk voor het publiek, dus als u van plan bent om geloofsbrieven bij te wonen die een afspiegeling zijn van de foodservice of de horeca, is betrokkenheid vereist.

De Motivation Show brengt kopers van promotionele producten en incentives samen met leveranciers uit de industrie. De show trekt ongeveer 9.000 kopers en 6.500 exposanten en andere geïnteresseerde professionals uit de industrie.

De helft van de exposanten op The Motivation Show richt zich op promotionele producten (zoals relatiegeschenken) en de andere helft promoot reisbestemmingen over de hele wereld. Daarnaast omvat de Motivation Show een reeks seminars over effectieve incentive, erkenning en promotieplanning.

EIBTM staat voor The Global Meetings and Incentive Exhibition, de toonaangevende beurs voor de conferentie-, incentives-, evenementen-, zakenreizen- en vergaderindustrie voor mensen in Europa. EIBTM omvat een beursvloer, netwerkmogelijkheden en beroepsonderwijs.

mpi=”””” houdt=” zijn=” wereld=”” onderwijs=” onderwijs=” congres=” elk=”” jaar=”” in=” in=” juli=” of=” august=” in=” a=” a=” a=” verschillende=” locatie=”” binnen=”” north=””” amerika.”Het evenement “the=” het” evenement=” omvat ook “educatief=” educatief=” sessies=” dat=” focus op=” business,=” business,=” leadership=” en=” other=”” career-development=” vaardigheden.

this=”” programma=” programma=” heeft=” a=” meer=” meer=” internationaal=” perspectief=” dan=””” mpi's=” andere=” twee=” conferenties=”” (the=””” professioneel=” onderwijs=” conferentie-noord=” amerika=”” en=” the=” professioneel=” onderwijs=” onderwijs=” conferentie-europa).

anywhere=””” van=””. 3.000=” tot=””. 3.500=”” mensen=” mensen=” van=”” rond=” the=” the=”” world=”” bijwonen=” the=”” the=”” wec=”” elk=”” jaar.

ises=””” houdt=”” ises=”” eventworld®=””. (onder=” het “instituut=” voor=” voor=”” professionele=” professionele=” ontwikkeling=” ontwikkeling=” banner)=” elk=” elk=”” jaar=” in=” the=” zomer.=” het “evenement=” het “evenement=” is=” bekend=” als=” als=” the=” the=” premier=”” premier=” voortgezet=” educatie=” event=” for=” for=” all=” all=” professionals=” working=” in=” in=” the=” the=” special=” events=” industrie.

the=”” evenement=” evenement=” biedt=” educatief=” educatief=” programma’s,=” leidend=” industrie=” sprekers,=””” leiderschap=” ontwikkeling=” programma’s,=”” en=” an=” an=” internationaal=” internationaal=” perspectief=” op=”” special=” evenementen.it=” it=”” it=” ook”” ises=” its=”” ises=” esprit=” awards=”” award=”” celebration=”” at=” this=”” time.=”” eventworld=”” is an=”” uitstekend=”” plaats=”” for=””” for=””” networking=”” mogelijkheden.

international=” confex=” confex=” is=” the=” the=” the=”” united=” “”kingdom's=” leading=”” leading=”” event=” exhibition,=” bringing=”” people=”” people=” die=” die=”” events=” events=” met=” the=” the=”” providers=” of=” van=” venues,=” bestemmingen,=””” en=” event=” event=” support=” services=” services=”” aangeboden=” in=” in=” the=” the=” the=” u.k.=””” en=”” internationaal.

confex=””” omvat “educatieve programma’s=” programma’s=” voor=” die=” waarvan=”” verantwoordelijkheden=” verantwoordelijkheden=” “evenementen=” evenementen=” activiteiten=” in=” in=”” “bedrijf,=” agentschap,=” en=” vereniging=” environments.=” omdat=” omdat=” it=” “it=”” is=” the=” the=”” meest=”” comprehensive=”” evenement=” van=” zijn=” zijn=” soort=” in=” the=” the=” u.k,”kopers =””” kopers=”” komen=” tot=””” confex=” tot=” vergelijken,=””” bron=” en=”” selecteren=” nieuw=”” venues=”” en=” services.=”” meer=” dan=”” 11.000=” people=” people=”” aanwezig=” confex=”” elk=””” jaar.

idea=” fabriek=” fabriek=” is=” a=”” vier dagen=” trade=” trade=” show=” targeted=” tot=”” tot=”” event=” planners=” en=”” biedt=” educatief=” educatief=” seminars=” en=” workshops,=” a=” a=” catering=” catering=”” symposium,=” an=” an=” expo=”” en=””” social=” events=” voor=” voor=” die=” die=” geïnteresseerden=”” in=” in=” networking.”the=” het” evenement=” is=”” “bijgewoond=” door=” eigenaren=” van=”” of=”” lokaal=” lokaal=” evenement=” planning=” planning=” bedrijven,=”” professioneel=” cateraars,=” entertainment=” makelaars,=” special=” effecten=” effecten=” designers=” en=” tent=” verhuur=” bedrijven.

idea=”” fabriek, die=”” heeft=””” was=””” operationeel=” sinds=”” 1996,=”” trekt=”” a=”” a=””” van=”” ongeveer=”” 2.500=” event=”” professionals=” elk=” elk=”” jaar.”in=” in=”” in=” toevoeging aan=” the=” the=”” the=”” educatief=” seminars=” en=” avondshows=” events=” dat=” dat=” spotlight=” the=” the=” nieuwste=” producten=””” en=” ideeën,”the=” the=” the=”” the=”” best=” people=”” en=” places=” places=” in=” the=”” industry=””” zijn=”” geëerd=” elk=” jaar=”” via de=” event=” solutions=”” solutions=” spotlight=”” awards.

the=””” nationaal=” nationaal=” vereniging=” van=” catering=” van=” catering=” catering=” an=” an=” jaarlijks=” educatief=” educatief=” conferentie=” voor=” on-premise=” cateraars,=”” off-premise=” cateraars,=” event=” planners,=”” planners,=” en=” industrie=” vendorssuppliers”.

hoewel=”” cateraars=” cateraars=” zijn “cateraars=” de “primair=” de “doel=” voor=” dit=” dit=”” nationaal=” nationaal=” evenement,=” evenement=” planners=” zijn=”” ook “blootgesteld=” aan=” de nieuwste=” trends=” trends=” en=” ideeën=” ideeën=” dat=””” kan=” kan=” be=””” geïntegreerd=” in=” hun=” programma’s.deelnemers=””” deelnemers=”” ook””” winst=””” waardevol=”” inzicht=” in=” the=”” planning=” planning=”” en=” uitvoering=” of=” van=” voedsel=”” en=” drank=” drank=”””. (sleutel=”” tot=” the=””” beroep)=” in=” an=” an=”” milieu=”” dat=”” dat=”” networking=”” en=”” professioneel=” ontwikkeling omvat.

the=”””” national=” restaurant=”” vereniging,=”” hotel-motel=” show=” is=”” is=”””” jaarlijks gehouden=””” elk voorjaar=” in=”” chicago=”” at=”” mccormick=”” plaats.”De “show=” de “show=” kenmerken=”” meer=” dan=” 2.140=” exposanten=” die=”” showcase=” hun=” producten=” producten=” en=” diensten=” in=” meer=” dan=” 890=” product=” product=” categorieën.”it=”” it=” is=” is=” niet “ongebruikelijk=”” voor=” dit=” “prestigieus=” evenement=”” tot=” “draw=” a=” van=” 75.000=” van=” 75.000=” mensen=” die=”” vliegen=” in=”” van=” in=” over=” the=” u.s.=”” en=” dozens=” van=” van=” landen=” landen=” rond=”” de wereldbol” s.

areas=” van=” of=” focus=” omvat “dingen=” dingen=” “noodzakelijk=” voor=”” goed=” evenement=” evenement=” planning inclusief=” voedsel,=” voedsel,=” drank,=” apparatuur,=” apparatuur,=” kleingoed,=” kleding,=” tafelblad,=” tafelblad,=” meubilair,=” design,=” design,=” technologie,=” technologie,=” en=” diensten.”this=” this=” this=” show=” is=” not=” not=”” open=” tot=” the=” the=”” public,=” so=” so=” als=” u=”” plan=” tot=”” bijwonen credentials=” dat=” dat=”” reflect=”” food=””” service=” of=” hospitality=” hospitality=” industry=” betrokkenheid=” is=” is=” vereist.

the=””” motivatie=” motivatie=” show=” show=” “kopers=” van=” promotionele=” producten=” producten=” en=” incentives=” met=” industrie=” industrie=” leveranciers.=” de=” show=” de=” show=” trekt=” ongeveer”” 9.000=” kopers=” en=” 6.500=” exposanten=” en=” andere=” andere=” geïnteresseerd=” industrie=” professionals.

half=” van=” van=” van=” de=” de “exposanten bij=” de=” de=” motivatie=” show=” zijn=”” zijn=”” gericht=” op=” promotie=” producten=” producten=””. (zulke=” als=”” als=” als=” corporate=”” geschenken)=” en=” the=” overige=”” half=”” promoot=” travel=”” travel=” destinations=” around=” the=” the=””” wereld.”in=” in=””” in=””” toevoeging=” aan=” dit,=” de “motivatie=” show=”” omvat=” a=” a=”” serie=” van=” seminars=”” on=”” effectief=” incentive,=” erkenning,=” erkenning,=”” en=” promotie=” promotie=” programma=” planning.

eibtm=””” stands=” voor=” de “global=” de “global=” vergaderingen=” en=”” incentive=” incentive=” tentoonstelling, die=” is=” de “the=”” leading=”” tentoonstelling=” tentoonstelling=” voor=” de “conference” conferentie,=” incentives,=” events,=” business=” business=” travel=” en=” meetings=” industry=” industry=” voor=” die=” die=” based=” in=” in=” europa.”eibtm=” eibtm=” omvat ook “an=” an=” an=” tentoonstelling=” tentoonstelling=” vloer,=” networking=” mogelijkheden,=” kansen,=”” en=”” professioneel=” onderwijs.

Gefällt dir dieser Beitrag? Bitte teilen Sie es Ihren Freunden mit:
Geef een reactie

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: