Real Estate Time Management implementeren

Makelaars en makelaars zijn in de meeste gevallen zelfstandige, onafhankelijke aannemers. Effectief tijdsbeheer is van cruciaal belang voor financieel succes.

Top 5 Time Wasters in Real Estate Time Management

Makelaars en makelaars zijn in de meeste gevallen zelfstandige, onafhankelijke aannemers. Effectief gebruik van uw tijd is cruciaal voor financieel succes. Leer de top tijdverspillende activiteiten en hoe ze te vermijden.

Een plan is in dit geval veel meer dan “Wat doe ik vandaag? Dit is uw bedrijf, en het is aan u om een gedetailleerd plan te hebben voor de activiteiten die nodig zijn voor succes.

Lange en middellange termijn plannen moeten op hun plaats zijn en dan haal je uit deze plannen de dagelijkse activiteiten die je moet doen om de geplande doelen te bereiken.

Sommige van de meest succesvolle mensen in het bedrijfsleven hebben een routine, meestal in de ochtend, wanneer ze de tijd nemen om hun situatie, wat ze hebben op de tap, en plannen hun activiteiten voor de dag.

Als de taken van uw dag een activiteit vereisen waar u niet zo dol op bent, doe het dan als eerste. Als je er voorbij komt, krijg je een lift en wordt de rest van de dag een genot. Het is ook het beste om die gehaatte dingen te doen als je fris bent.

Ik moet altijd de dingen doen die ik het liefst eerst op mijn lijstje wil vermijden. Ik kan me verheugen op meer leuke dingen, in plaats van andersom.

Als je overal met gele plakbriefjes werkt, krijg je waarschijnlijk geen waarde voor je tijdinput. Als je niet in de technologie zit, heb je in ieder geval een goed dagplanningssysteem en gebruik het religieus.

Beter nog, stap in de nieuwe wereld en werk met een geautomatiseerd contact-, project- en taakbeheersysteem. Er zijn er veel. De beste van deze dagen zijn online en beschikbaar op al uw apparaten, of het nu gaat om een computer, tablet of smartphone.

Sommige van hen integreren in uw website backend, waardoor leads rechtstreeks vanuit de leadgeneratieformulieren op de website in het CRM, Customer Relationship Management systeem worden gebracht.

Met veel makelaars die werken in kantoren met cubicle dividers en veel activiteit in de buurt, is het gemakkelijk om afgeleid te worden. Alleen al de uitvoering van het plan zonder discipline zal niet succesvol zijn. Als uw collega-agenten willen stoppen voor chats, ze geven hun inefficiëntie aan u door.

Wees beleefd maar stevig. Zelfs als u een bordje moet plaatsen, zorg er dan voor dat andere mensen op kantoor zich bewust zijn van uw toewijding aan uw plan en de tijden dat u eraan werkt. Laat hen weten dat je niet beschikbaar bent voor chats tijdens de geplande activiteitstijden.

De technologie van vandaag kan ons in staat stellen om thuis en op afstand te werken, weg van het kantoor. Ik ben veel productiever als ik niet in een kantooromgeving met anderen om me heen zit om me af te leiden.

We ervaren allemaal de geblazen deal, de verandering van hart van de kopers en al die andere dingen die ons weerhouden van het doel van de closing en de opdracht. Wat je niet kunt doen, is toestaan dat een van deze situaties invloed heeft op je vermogen om je plan uit te voeren.

Tuurlijk, een heerlijke lange lunch om je zenuwen te kalmeren, maar kom dan weer terug in de geplande activiteit. Door te onthouden dat het uw plan is dat alle succesvolle transacties voortbrengt, zult u beter in staat zijn om terug te springen na een teleurstelling.

Laat een hobbel in de weg geen obstakel worden.

a=””” plan,=”” in=”” dit=”” geval,=”” is=” veel=”” meer=” meer=”” dan=”” just=””” "wat=”” do=”” i=” i=” do=””” vandaag?"=”” dit=” is=” uw=” uw=” uw=” business,=” en=” it's=”” zittende=” op=” u=” u=”” tot=”” hebben” a=”” gedetailleerd=”” plan=” voor=”” the=” the=””” activiteiten=”” noodzakelijk=”” voor=”” succes.

long=”” en=””” mid-range=”” plannen=”” plannen=”” moet=”” in=”” plaats=”” en=”” dan=” u=” extract=”” van=” deze=” deze=” de=”” dagelijkse” activiteiten=” u'll=” behoefte=”” tot=”” do=” in=”” in=””” volgorde=”” tot=””” bereik=” de=” geplande=” doelen.

sommige=” van=” van=” van=” de=” meest=”” succesvol=” mensen=” in=”” business=”” hebben=”” a=”” a=”” routine,=” gewoonlijk=”” in=” the=” the=””” ochtend,”wanneer zij=””” wanneer zij=”” nemen=”” de “tijd=” de “tijd=” tot=” “herziening=” hun=” hun=”” situatie,=” wat=” zij=” hebben=”” “on=”” en=”” plan=” hun=” activiteiten=” hun=” activiteiten=” voor=” de=” de “dag.

if=””” uw=” uw=” dag's=”” taken=” taken=” eisen=” an=” an=”” activiteit=” dat=” u=” u=” aren't=”” fond=” van,=” do=” do=”” it=””” first=”” ding.”krijgen=”” krijgen=”” “” voorbij=” het=” zal=” zal=” geven=” u=” a=” a=”” lift=”” en=” make=” make=” de=” rust=” van=” de=” de=” dag=” a=” a=” plezier.=” het's=”” ook=”” best=”” aan=” do=”” do=” die=” die=” haatte=”” dingen=” wanneer=” u're=” vers bent.

i=”””” altijd “hebben=” tot=”” doen=” doen=” the=” de “dingen=” i=” i=” meest=”” meest=”” willen=” willen=” vermijden=”” eerst=”” op=” my=” my=” my=” my=”” lijst.=” i=” i=”” kan=” blik=” vooruit=”” naar=” meer=”” meer=” fun=” dingen,=”” eerder” dan=” the=” the=” andere=” way=”” rond.

if=””” u're=” “working=”” met=””” geel=” “sticky-notes=” all=”” all=”” over=” the=” plaats,=”” u're=”” waarschijnlijk” not=” not=”” “getting=”” “value=” for=”” for=” your=” time=”” input.if=”” als=”” u're=”” not=”” in=”” technologie,=”” at=””” minimum=””” hebben=” a=”” goed=””” dag=””” planner=” systeem=”” en=””” gebruik=” it=” it=”” religieus.

better=”” nog,=” maar dan wel “get=” in=” the=” the=” the=” new=” world=” en=” work=” work=” met=” a=” a=”” computerized=”” contact,=”” project,=” en=” task=” task=” management=” management=” system.=” there=” zijn=” many=” many=”” out=” daar.”the=”” the=”” the=”” best=” the=”” best=” deze=””” dagen=”” en=”””” beschikbaar=”” any=”” van=” your=”” apparaten,=”” of” computer,=” computer,=” tablet=””” of=” smartphone.

some=” van=” van=” van=” van=” van=” van=” van=” van=” van=” uw=” van=” van=” van=” van=” van=” van=” van=” van=” van=” van=” van=” van=” van=” van=” van=” van=” van=” van=” van=” van=” van=” van=” van=” van=” van=” van=” van=” van=” van=” van=” van=” van=” van=” van=” van=” van=” van=” van=” van=” website.

with=”” many=” many=”” “real=”” landgoed=”” agenten=” werkend=” in=” kantoren=” kantoren=” met=”” met=”” cabine=” verdelers=” en=” a=” a=”” lot=” van=” activiteit=” dichtbij,=” het's=”” easy=” tot=”” get=”””” afgeleid.”just=”” just=””” uitvoeren=” the=”” plan=” plan=” zonder “discipline=” is't=”” going=” tot=” zijn=” succesvol.=” als=” als=”” uw=” uw=” collega=” agenten=” zoals=” tot=” tot=”” stop=” met=” voor=” voor=” chats,=”” zij're=””” passerend=” op=” hun=” hun=” inefficiënties=” tot=” u”.

be=””” “beleefd=” maar=” stevig.”=” even=” even=”” als=” u=” u=”” moet=” zetten=” a=” teken,=”” teken,=”” make=”” zeker=” dat=”” andere=”” mensen=” mensen=” in=” in=” de “office=” zijn=” zijn=”” bewust=” van=” uw=” uw=” toewijding=” aan=” uw=” uw=” plan=” en=” de “the=” tijden=” die=” dat=” u're=””” werken=” werken=” het.”let=” laat=”” hen=” weet=” dat=” u=” u=” zijn't=”” beschikbaar=” voor=” voor=”” chats=” gedurende=”” uw=” uw=” gepland=”” activiteit=” keer.

vandaag's=” technologie=” kan=” kan=”” toestaan=” ons=” ons=” tot=” werk=”” bij=”” thuis=”” en=” op afstand,=””” weg=” van=” het=” kantoor.”i'm=” i'm=” veel=” meer=” meer=”” productief=” wanneer=”” not=”” in=”” an=” an=”” kantoor=”” met=”” anderen=”” rond=””” tot=”” afleiden=” mij.

we=”” all=” all=” all=” ervaring=” de=” de=” “blown=” deal,=” de=” kopers'=”” verandering=” van=” hart=” en=” all=” die=” die=” die=” andere=” dingen=” die=” dat=””” ons=” ons=”” van=” the=” the=”” closing=”” en=”” commissie=” doel”.”wat=”” wat=”” u=” kan't=”” kan't=” is=”” allow=”” one=”” van=” deze=” situaties=””” tot=”” impact=” impact=” your=” your=” ability=”” tot=”” work=” your=” your=””” plan.

zeker,=”” an=” an=” an=” an=” lang=””” lunch=” tot=”” uw=” uw=”” zenuwen” maar=” maar=” dan=””” krijg=””” terug=” in=” de=”” geplande=””” activiteit.”by=” by=””” “onthouden=” dat=” het's=” uw=”” plan=” dat=” dat=”” produceert=” all=” the=” the=”” succesvolle=” transacties,=” u'll=” be=”” beter=”” beter=” in staat=” tot=”” sprong=” terug=”” in=” in=” na=”” a=” teleurstelling”.

don't=”” let=”” a=” a=”” bump=” in=” the=””” road=””” become=” an=” an=”” obstakel.

Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: