Huurders – Rechten in New Mexico

Huurders in New Mexico hebben bepaalde rechten op grond van de wet op de verhuurder-huurder. Hier zijn zes manieren waarop huurders in de staat worden beschermd.

Huurdersrechten in New Mexico

6 Rechten van huurders in New Mexico

Het huurrecht van de verhuurder in New Mexico beschermt de rechten van zijn huurders. Deze rechten omvatten het recht op de waarborgsom, het recht op openbaarmaking van de huurprijs en het recht op kennisgeving voordat de verhuurder de woning betreedt. Leer zes rechten van huurders in New Mexico.

New Mexico Het recht van de huurder op de waarborgsom

De wet op de huurders van New Mexico bevat bepaalde regels voor de waarborgsom. Deze regels helpen zowel de verhuurder als de huurder te begrijpen wat er van hen wordt verwacht.

Waarborgsom Bedrag:

Voor huurovereenkomsten die korter dan een jaar zijn, kan een verhuurder maximaal één maand huur innen. Als de huurovereenkomst een jaar of meer is, heeft de verhuurder de mogelijkheid om meer dan een maand huur te innen, maar als hij of zij dat doet, moet de borgsom op een rentedragende rekening worden gestort.

Waarborgsomaftrek:

Verhuurders kunnen van de borgsom inhoudingen doen voor schade boven de normale slijtage, onbetaalde nutsvoorzieningen, onbetaalde huur en andere inbreuken op de huurovereenkomst.

Terugstorting van een waarborgsom:

Een verhuurder moet binnen 30 dagen na beëindiging van de huurovereenkomst een aanbetaling van de huurder retourneren. Als de verhuurder geld onder zich houdt, moet de verhuurder ook een schriftelijke verklaring bijvoegen waarin wordt aangegeven welke inhoudingen zijn gedaan en het bedrag van elke inhouding.

Doorloopinspecties:

New Mexico verhuurders zijn niet wettelijk verplicht om met hun huurder een doorloopinspectie van de unit te doen voordat de huurder naar buiten verhuist. De verhuurder en huurder mogen deze inspectie wel uitvoeren als beide partijen dat willen en ermee instemmen.

Recht op eerlijke huisvesting voor huurders in New Mexico

Huurders in New Mexico worden beschermd door de Federal Fair Housing Act. Deze wet beschermt zeven klassen van mensen tegen discriminatie bij alle activiteiten die verband houden met huisvesting. Deze zeven klassen zijn dat wel:

 • Kleur
 • Invaliditeit
 • Familiale status
 • Nationale oorsprong
 • Race
 • geloofsovertuiging
 • Geslacht

New Mexico heeft ook een eigen mensenrechtenwet. Deze wet beschermt vier extra klassen van mensen. Deze klassen zijn dat wel:

 • Voorouders
 • geslachtsidentiteit
 • Seksuele oriëntatie
 • Echtgenootschap

Het recht van de huurder in New Mexico om informatie over de huurders openbaar te maken

Het huurrecht voor verhuurders in New Mexico vereist dat verhuurders hun huurders informeren over bepaalde regels en procedures met betrekking tot hun huur. Dit houdt onder meer in:

Bedrag van de huur:

Het bedrag van de huurprijs dat per week, maand of jaar verschuldigd is, moet duidelijk worden vermeld in de huurovereenkomst. Indien dit niet het geval is, wordt ervan uitgegaan dat de huurder de billijke markthuur zal betalen om in de woning te wonen.

Waar kunt u de huur betalen:

De locatie waar de huur moet worden betaald, moet in de huurovereenkomst worden vermeld. Indien dit niet het geval is, wordt ervan uitgegaan dat de huur bij de eenheid van de huurder wordt geïnd.

Wanneer de huur te betalen:

Wanneer de huurprijs verschuldigd is, moet ook worden vermeld in de huurovereenkomst. Indien dit niet het geval is, wordt ervan uitgegaan dat de huur aan het begin van elke maand verschuldigd is.

Leasetermijn:

Tenzij in de huurovereenkomst anders is bepaald, wordt elke huurder die de huur wekelijks betaalt, beschouwd als een huurder van week tot week. Elke huurder die de huur maandelijks betaalt, wordt beschouwd als een huurder van maand tot maand.

Late vergoedingen:

Laattijdige honoraria zijn toegestaan als het een clausule in de huurovereenkomst is opgenomen. Verhuurders mogen maximaal tien procent van de periodieke huursom als laattijdige betaling in rekening brengen. Dus, als de maandelijkse huurprijs $1.000 is, dan kan de verhuurder een late betaling van $100 in rekening brengen. De verhuurder heeft tot de volgende huurperiode nadat de laattijdige huur is geïnd om de huurder ervan op de hoogte te stellen dat zij een laattijdige vergoeding verschuldigd zijn.

Vergoeding voor gasten:

New Mexico verhuurders kunnen niet proberen om hun huurders te belasten voor het hebben van gasten op het pand. Zij kunnen geen kosten in rekening brengen als er een redelijk aantal gasten is of als deze gasten voor een redelijke tijd verblijven.

Het kan de verhuurder echter wel worden toegestaan om de huurder kosten in rekening te brengen indien de gasten van de huurder gebruik maken van andere faciliteiten in het gehuurde dan die in de eigen woning.

Huurverhoging:

Voor huurders van maand tot maand moet een verhuurder de huurder ten minste 30 dagen voor het einde van de huurtermijn meedelen dat de verhuurder van plan is de huur van de huurder te verhogen. Voor wekelijkse huurders moet de verhuurder de huurder ten minste één week voor het verstrijken van de huurtermijn schriftelijk in kennis stellen van een geplande huurverhoging.

Verhuur als beveiliging:

De huur kan niet worden gebruikt als waarborg of om schadevergoeding of andere inhoudingen op de waarborg te betalen, tenzij de verhuurder en de huurder schriftelijk overeenkomen dat dit aanvaardbaar is.

Recht van de huurder in New Mexico op kennisgeving vóór de intrede van de verhuurder

Redenen waarom een verhuurder een huurdersunit in New Mexico kan betreden:

 • Om de eenheid te inspecteren
 • Om noodzakelijke of gevraagde reparaties uit te voeren
 • Om noodzakelijke of gevraagde verbeteringen aan te brengen
 • Noodzakelijke of gevraagde wijzigingen aanbrengen
 • Om noodzakelijke of gevraagde diensten te leveren
 • De eenheid aan potentiële huurders tonen
 • Om de Eenheid aan potentiële of werkelijke kopers, aannemers of hypotheken te tonen.

Vereiste kennisgeving:

Nieuw Mexicaanse verhuurders moeten een huurder minstens 24 uur van tevoren op de hoogte stellen voordat de verhuurder het appartement van de huurder kan betreden. Deze kennisgeving moet

 • Wees een schriftelijke kennisgeving
 • Het doel van het invoeren van de eenheid opnemen
 • Vermeld de datum van de gevraagde inschrijving
 • Een redelijk tijdsbestek voor de gevraagde invoer opnemen

Het recht van de huurder om alternatieve tijd aan te vragen:

Een huurder in New Mexico heeft het recht om de verhuurder te vragen een andere datum of tijd in te voeren dan de verhuurder heeft aangevraagd. Als dit verzoek niet onpraktisch is en de verhuurder geen financiële schade toebrengt, dan zal de verhuurder zich inspannen om aan dit verzoek tegemoet te komen.

Uitzonderingen op de kennisgeving:

In de volgende twee situaties is de 24-uursaankondiging niet vereist

1. 1. Binnen zeven dagen na het verzoek van de huurder aan de verhuurder om een reparatie of dienst te verrichten.

2. 2. Wanneer de verhuurder wordt vergezeld door een ambtenaar die een inspectie uitvoert of door een vertegenwoordiger van een kabel-, gas-, elektriciteits- of telefoonbedrijf.

Noodoproepingang:

Een verhuurder mag het appartement van een huurder betreden in noodsituaties zonder de normale opzegtermijn van 24 uur in acht te nemen. Een voorbeeld van een noodsituatie kan zijn dat een koolmonoxidedetector afgaat en de huurder niet reageert op de verzoeken van de verhuurder om de situatie te onderzoeken.

Uitzonderingen op de opzegtermijn

Een New Mexico verhuurder kan op redelijke tijden de woning van een huurder betreden, zonder 24 uur van te voren in de volgende twee situaties:

 • Als de huurder de eenheid heeft verlaten of heeft opgegeven
 • Als de huurder meer dan zeven dagen weg is geweest van de woning.

Huurder weigert toegang:

Indien de huurder weigert de verhuurder rechtmatige toegang tot zijn woning te verlenen, kan de verhuurder van de rechtbank een rechterlijk bevel krijgen om toegang te verkrijgen of de huurovereenkomst te beëindigen. De verhuurder kan ook recht hebben op schadevergoeding.

Onrechtmatige binnenkomst van de verhuurder:

Als de verhuurder op onrechtmatige wijze het appartement van een huurder betreedt, op onredelijke tijdstippen probeert binnen te komen of herhaalde verzoeken tot toegang indient, waardoor het rustige genot van de huurder van de woning wordt onderbroken, kan de huurder van de rechter een voorlopige voorziening krijgen om het gedrag van de verhuurder te stoppen of kan de huurder de huurovereenkomst beëindigen. Aan de huurder kan ook een schadevergoeding worden toegekend.

New Mexico Rechten van huurders na represailles van de verhuurder

Represaillemaatregelen verboden:

Het is een verhuurder verboden om de volgende handelingen te verrichten als een vorm van vergelding tegen een huurder:

 • Verhoging van de huur van een huurder.
 • Afname van de dienstverlening aan de huurder.
 • Indiening om de huurder uit te zetten – Een vergeldingsuitzetting

Tijdslijn voor de acties van een verhuurder om als represaillemaatregelen te worden beschouwd

Om een van de bovenstaande handelingen van een verhuurder als vergelding te kunnen beschouwen, moet de handeling binnen zes maanden na de uitoefening van een rechtmatig recht door een huurder hebben plaatsgevonden.

Acties van huurders die de vergeldingsacties van de verhuurder in werking zouden kunnen stellen:

De volgende acties worden algemeen beschouwd als huurdersacties die ertoe kunnen leiden dat een verhuurder represailles neemt tegen de huurder. Zij omvatten:

 • Een huurder die een klacht indient bij een lokale overheidsinstantie over een gezondheids- of veiligheidsovertreding van het onroerend goed.
 • Een huurder die een huurdersvakbond of een gelijkaardige groep van huurders organiseert of zich aansluit bij een huurdersvakbond of een gelijkaardige groep.
 • Een huurder heeft rechtstreeks bij de verhuurder geklaagd over het feit dat de verhuurder er niet in slaagt om de onderhoudsverantwoordelijkheden van de verhuurder onder de wet op de verhuurderhuurder van New Mexico te volgen. De huurder heeft gevraagd dat de verhuurder reparaties aan het pand uitvoert.
 • Het indienen van een klacht bij HUD of een andere lokale Fair Housing Agency tegen de verhuurder wegens discriminatie op het gebied van huisvesting.
 • Won een rechtszaak tegen de verhuurder.
 • Heeft een rechtszaak tegen de verhuurder aanhangig gemaakt.
 • Getest namens een andere huurder.
 • Ingehouden huur tot een ernstige gezondheids- of veiligheidsovertreding van het pand werd opgelost.

Rechten van de huurder na represailles van de verhuurder

Als blijkt dat een verhuurder als vergeldingsmaatregel heeft gehandeld, heeft de huurder het recht om in de eenheid te blijven en kan hij in aanmerking komen voor redelijke gerechtskosten en advocatenhonoraria. De verhuurder kan ook worden gedwongen om een civiele boete te betalen van twee keer de maandelijkse huurprijs.

Acties van verhuurders die niet als represaillemaatregelen worden beschouwd

New Mexico verhuurders zijn wettelijk toegestaan om de volgende handelingen uit te voeren met de juiste kennisgeving zonder beschuldigd te worden van vergelding.

 • Verhoging van de huur aan het einde van de looptijd van een huurovereenkomst.
 • Wijzig diensten aan het einde van de looptijd van een huurovereenkomst.

De verhuurder moet kunnen aantonen dat deze veranderingen of verhogingen aan alle huurders in gelijke mate worden doorgevoerd en niet slechts op één huurder zijn gericht.

New Mexico Rechten van huurders na huiselijk geweld

Vrijheid van ontruiming

Een verhuurder mag een huurder niet uitsluitend op grond van het feit dat hij of zij slachtoffer is van huiselijk geweld uitwijzen.

Huiselijk geweld als verdediging tegen huurschending

Als een verhuurder een huurder probeert uit te zetten omdat hij of zij de huurovereenkomst substantieel heeft geschonden, kan de huurder een huiselijk geweld als verdediging gebruiken. De huurder moet een tijdelijk dwangbevel hebben aangevraagd en ontvangen vanwege het incident dat de substantiële huurschending heeft veroorzaakt of voor een eerder incident. In dit geval zal de ontruiming niet standhouden. In elke andere situatie, waarin een huurder huiselijk geweld als verweer probeert op te eisen, kan de rechtbank besluiten om de huurder die direct verantwoordelijk is voor de huurschending te verdrijven en de andere huurders in de eenheid te laten blijven en de rest van hun huur te laten wonen.

Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: